Ba efese 4 vs 17: Tsela eo batho ba tlamehileng ho phela ka yona

Jwale seo ke se bolelang seo kese tiisang moreneng kere lese hlole le phela jwaloka baditjhaba ba bang ba yang ka bosawana ba di kelello tsa bona.

Bao mehopolo ya bona e leng le fifing mme ba hole le bophelo ba modimo ke ho se tsebe ho leng ho bona ka baka la bothata ba dipelo tsa bona ba timellwetsi ke kutlo yohle ba ineheletsi bohlola batle ba etse manyala wohle ka takatso e senang ho kgolwa.

Empa ha e le lona ha le a ka la ithuta kreste jwalo. Ha le fela le mo mametsi mme le rutilwe ho yena ka mong nnete e leng ho Jesu ka teng. E leng hore le hlobole ka moo metsamao ya lona ya pele e neng e le ka teng motho wa kgale yo bodiswang ke di takatso tse thetsang le ho ntjhafatsa me hopolong ya di pelo tsa lona.

Le ho apara motho e motjha ya bopilweng ka setshwantsho sa modimo ho lokeng le kgalalelong ya nnete Polelo e dihlong le ha e lengwe e se ke yatswa me lomong ya lona empa hotswe e ntle e lokelang kgahliso e tle e hlahisetse ba e utlwang molemo le seke la swabisa moya o halelang wa Modimo.

Oo le tshwaetsweng le tsatsi la topollo ke wona tse bohloko tsohle le bohale le ho itshenya le komang le hoseba le lonya lohle di falatswe ka lona lerekolohelane le hauhelane le tshwarelane jwalokaha modimo le wona o letshwaretsi ka Jesu Kreste Amen.

Ho le hlohonolo bohle ba tla amohela mantswi a na di pelong tsa bona hore batle ba e fumanele pholoso. Ho bokwe Jehova Amen.

Ka Bishop B Mollo 067 851 4594/076 851 0367.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *