Ungalilahli ithemba, imizamo yakho izophumelela, amaphupho azofezeka

Izwi lenkosi 1 Amakhosi 18 vs 44.44 kwathi ngokwesikhombisa yathi: “Bheka, kukhuphuka ifu olwandle, lingangesandla somuntu.” Wayesethi: “Khuphuka, umtshele u-Ahabi ukuthi: ‘Bophela, wehle, funa uvinjelwe yimvula.”

Ngiyabingelela shlobo sami egameni likaJesu ameni! Izwi lenkosi kulesifundo lithi uEliya uthumela inceku yakhe ukuba iyobheka ukuthi ngabe ikhona na imvula ezayo na? Inceku iyabuya ithi cha akukho lutho uyaphinda uthi kuyo buyela kasikhombisa uyobheka.

Lithi izwi lapho isibuyela okwesikhombisa yabona ifu elincane ithi inceku kaEliya lingangesandla. Usethi ke uEliya hamba uyotshela u Ahabi ukuthi kunemvula enkulu ezayo, ngalamazwi ngifisa nje ukuthi kuleyo mizamo yakho ungalilahli ithemba mhlampe namuhla akukabonakali okwenzayo kodwa ungalilahli ithemba.

Mhlampe kubonakala kukuncane kungeke kwenze mehluko kodwa ngizothi ngicela ungalahli ithemba kukhulu okuzayo. Osithembisile uthembakele yebo namuhla kubonakala kukuncane kodwa kukhulu okuzayo. Leyo mizamo yakho izokhula ngegama likaJesu, lezozifiso zakho nalawo maphupho akho azophumelela ngegama likaJesu ameni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *