Isiphumile iEP ka Nsele ebizwa “Ishumi leminyaka”

Isiphumile iEp ebikade ilindiwe kaSiya Nsele nokuhlanganyela noSbahle Myeni kanye noVusi Mcambi esihloko esithi “Ishumi leminyaka”.

Le EP inezingoma eziyisithupha ididiyelwe esitudo eDrieziek 5, sika Mcambi okunguyena okhiqize leEP. Unsele uthe bajabulile kakhulu ngokuphuma kwale EP abasebenze kuyo beyididiyela isikhathi ngoba befuna ijabulise abalandeli babo.

Unsele usekhiphe ama alubhamu amane selokhu angena kulomkhakha woMasikandi. Elokuqala libizwa “Osodubula”, elesibili “Impilo isbuza imnyaka”, yesthathu “Amabhinca”. Lena eqeda ukuphuma ebizwa “Ishumi leminyaka” ngeyesine.

Unsele ubonge abalandeli bakhe ngokumeseka waphinde wabonga uSbahle noVusi ngokuzinikela kulomsebenzi omuhle abawenze ndawonye. Uthembise abalandeli ukuthi bazoyithokozela leEP.

Mawufuna ulwazi noma ukuthola lengoma ungashayela lenombolo 073 940 5349.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *