Yekani ukufuna umshado ngenkani

Ngifisa sike sikhulume ngale ndaba yabesifazane abawufuna ngenkani umendo, abangenza noma yini inqobo nje uma egcina ebizwa ngoMrs bani bani.

Athi umuntu noma esebonile emjolweni ukuthi izinto azihambi kahle, indoda ayimfanele ngoba abezwani, iyamshaya, iyisoka lamanyala noma yenza nezinye izinto angezwani nazo, afune imshade.

Ngifuna siyikhulume le nto yokuthi singabesifazane sikholwe wukuthi indoda engakuphathi kahle emjolweni iyoshintsha mzukwana nashada. Ngicela sike siqonde ukuth empeleni isikhathi somjolo sibaluleke kakhulu kubantu abasuke bezogcina beshadile. Lesi yisikhathi sokuthi nibukane nibhekisisane ukuthi ngempela ningakwazi yini ukumelana impilo yenu nonke, indlela enicabanga ngayo, indlela enibuka ngayo impilo nendlela enibuka ngayo ikusasa.

Ngikhuza laba besifazane okuthi bebona kahle ukuthi abajabulile emjolweni kodwa benze konke okusemandleni ukuthi amadoda abajola nawo agcine ebalobola ukuze bashade. Indlela engiyibuka ngayo le nto, kusho ukuthi uma ufuna ukushada nendoda engakuphethe kahle, engakuhloniphi nekhuluma noma kanjani nawe, wena uthi uyakwamukela ukungahlonishwa.

Uyakwamukela ukuthukwa impilo yakho yonke. Uyayamukela impilo yokuthi uyohlale ungaphathekile kahle emoyeni indoda yakho ikushiyile ekhaya yaya ezintombini ngoba phela uyibona kahle la emjolweni ukuth iyehluleka wukuthandana nawe kuphela noma ayedlulwa siketi.

Ngifisa siwujwayele umkhuba wokuzithanda thina uqobo. Ukuzithanda kusho ukuthi awamukeli ukuphathwa njengento engelutho.Abesilisa uma bekhetha umuntu abazoshada naye, bajwayele ukubhekisisa. Kunezinto abazibhekayo ukuthi owesifazane unazo yini kuyima benquma ukuthi bayamshada yini.

Pho thina yini uma kukhulunywa ngomshado sivele sigxume sihlale, singabi nandaba ukuthi leyo ndoda efuna ukusishada iziphethe kanjani? Uma isiwubaba wezingane inomndeni izoziphatha kanjani?Asiwusebenzise umjolo noma isikhathi sokujola sibukisisa.

Ngiyazi ukuthi abantu bayashintsha. Kuyenzeka uthandane nomfana nisebancane, enze izinto eziphambene kodwa kuthi uma ekhula kube khona umehluko agcine eziphatha ngendlela efanele ehambisana nobudoda.

Angikhulumi ngalabo.Ngikhuluma ngalaba othola ukuthi nihlangane senibadala, mhlawumbe senizisebenzela. Ongakaze akuphathe kahle. Ongakaze akuhloniphe. Ongakaze nje wazizwa ubalulekile empilweni yakhe kodwa wena ufuna ukushada naye. Uze uye nasezangomeni impela uyofuna imithi yokuthi akakushade.

Ngike ngibuke ukuziphatha kobaba abadala abashadile. Ngibuke nje ukuthi lo kwakungamele ashade. Uhamba namagenge kuse emnyango ehambe ehubhana namantombazane amancane ematshwaleni. Kuyena akuyona into enzima ukuhamba ekhaya angabuyi noma abuye phakathi kwamabili kodwa lo muntu unonkosikazi.

Asizithande bakwethu.

Ngiyazi akekho umuntu wesifazane ongathandi ukushada kodwa asingaphoqi izinto noma sibona ukuthi zingasibangela utwayi empilweni yethu. Uma umuntu ekushaya engakuhloniphi futhi imibono yenu yempilo nangekusasa yehlukene kakhulu, uzoba nzima lowo mshado.

Yebo, abantu bayashintsha futhi kubalulekile ukunika umuntu ithuba kodwa shada nendoda ngoba uyithanda futhi ukubona ukukhanya othandweni lwenu hhayi ngoba ufuna ukuthi nawe kuthiwe washada kodwa ubona kahle ukuthi usesihogweni uqobo.

Asizithande sikwazi okusifanele nokungasifanele. Akekho umuntu wesifazane ofanelwe yimpilo yokuhlale eshaywa noma elulazwa nanoma ingayiphi indlela.

Umthombo: Isolezwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *