Ho kgalenywa batho ka thuto tse kgelosang (1Timothea 4 v1)

Empa moya o ometse hore mehleng ya morao babang batla kwenehela thapelo babakae batho ba kweneheleng honajwale ba dutseng fatshe babang babo taweng babang ke ba bolai.

Babang ke di otsa hobakelwa ke ho kwenehela modimo ba kgumarele meya ethetsang le dithuto tsa botemona ka Hoya ka bo ikaketsi babaruti. Ba bohata bao matswalo a bona a tjhesitsweng ka tshepe batlang ho hana ha batho banyala ba tlare ho tshajwe dijo tseo modimo a di bopileng.

Hore ba dumetsing batsebang nnete ba di a mohele ka teboho hobane tsohle tsebopulweng ke modimo dintle mme ha ho letho le tshwanetsing ho kgeswa. Ha ho jewa ka teboho hobane tsohle di halaleditswe ke lentswe la modimo la thapelo. Ha o beela baena taba tseo otlaba mohlanka ya molemo wa Jesu Kreste ya o tlilweng ka di polelo tsa tumelo le ka thuso e molemo eo o e latetsing.

Empa o hane di tshomo tsa bosawena tse kang tse bolelwang ke basadi ba tsofetsing mme o e tlhakisetse. Bo rapeding hobane tlhakiso ya mmele ha e thuse ha kae empa borapedi bo thusa ka hohle bo tswe bonale pallo ya bo phelo.

Hlokomela di thuto tse kgelosang Matsatsing o bo felo ho tlaba teng baruti babangata batla le bitsetsa masinagogeng a bona bare kemoo jesu kreste a leng teng hathe le ya timelong Manyalo a fedile ke thuto tsa bohata.

Di kereke di bangata tsa thuto tsa bohataHlompho e fedile ke thuto tsa bohataLe fatshe le ya timela ke thuto tsa mashano Ke ya le bitsa bohle hare tshabeng bo tawa le thuto tsa ho saoha Modimo a le hlohonolofatse bohle ba tlo mamelang thuto ena ba e behe pelong tsa bona. Amen!

ka Bishop B Mollo: 067 8514 594 / 076 8510 367 mollobafana1@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *