Linda Isibusiso Sakho!

“Wayesethi: “Angihambe, ngokuba sekuyasa.” Kepha wathi: “Anginakukuyeka ukuba uhambe ungangibusisanga, ” izwi Genesis 32 vs 26.

Ngiyanibingelela zihlobo zami egameni elihle lomfeli wethu uJesu krestu amen. Nginalomlayezo nje zihlobo zami othi “Ungayeki ungakakufumani okudingayo” lithi izwi lenkosi uJakobe nome wayeselimele, esezwile ubuhlungu kodwa wabambelela eselimele ubuhlungu kodwa waqinisela wathi enhliziyweni yakhe nasemqondweni wakhe ngeke ngiyeke ngikafumani isibusiso sami.

Mhlampe sewucabanga ukuyekela ngenxa yesimo obhekene naso, sewulahlekelwe nayithema ngenxa yobuhlungu ondlula kubo kodwa bengicela ungayeki ungakakutholi okudingayo, ungalahli ithemba bekezela noma isimo singavumi kodwa bekezela liyeza nelakho ithuba nesikhathi sakho siyeza.

Ngokubekezela uThixo uzokubusisa, uzokunqoba nalesosimo senhlungu odlula kuso uThixo ukubhekile bekezela. Ameni!

Izwi ngo Reverend Mnikazi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *