Umnyango Wezemfundo uthi kufanele kuphenywe ukukhulelwa kwabafundi

Umyango Wezemfundo usubonakalise ukukhathezeka ngendlela sekwande ngakhona ukukhulelwa kwamantombazane amancane ezikoleni.

Singasho ukuthi amanye amitha ngoba asheshe aye ocansini. Bese kuba nalawa amitha kodwa awanabo ahlekisana nabo okungenzeka ukuthi adlwengulwa emakhaya bese emitha.

Ziyathusa ngempela izinombolo zabafundi abakhulelwa besesikoleni futhi umnyango uthi kumelwe kuphenywe. Uhlela ukufaka ononhlalakahle ezikoleni. Izikolo zizofanela ukubika ngamantombazane akhulelwe bese ononhlalakahle bengenelela baphenye ukuthi lo okhulelwe ukhuleliswe ngubani.

Leli yigxathu elihle kakhulu ngoba amantombazane amanye amithayo amithiswa emakhaya ngobaba, omalume noma obhuti. Futhi ziningi izigameko ezibikiwe lapho ubaba edlwengula ingane yakhe yentombazane ephindelela ize imithe.

Phela izingane ziyasaba ukukhuluma ngoba ziyasatshiswa kokunye zisaba ukuthi akekho ozozikholwa. Ukungenelela kononhlalakahle kungazisa kakhulu ukuqeda lomkhuba omubi wabantu abadala beya nezingane ocansini futhi laba abenza lesenzo iesibi kangaka baboshwe. Ngoba bamosha ikusasa lezingane.

Imindeni nayo kuzomele iyeke ukufihla lamanyala, nokuvikela umenzi wokubi ngoba besaba ihlazo noma ukulahlekelwa yisinkwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *