Ugadla kakhulu kwabamnyama umdlavuza wendlala yesinye (Prostate Cancer)

Umdlavuza wendlala yesinye kwabesilisa, iProstate Cancer, igadla kakhulu kubantu abamnyama kanti lokhu kuhlaluke emkhankasweni obuseMlaza, ngoMgqibelo.

UMnuz Dumisani Pakkies onalo mdlavuza osebenza ngaphansi kweProstate Cancer Foundation, uthe ngokocwaningo kuvela ukuthi lo mdlavuza ugadla kakhulu kubantu abamnyama ngenxa yofuzo olukubona.

Uthe yize kunjalo, iningi labantu abamnyama lisacabanga ukuthi uyisifo sabamhlophe ngoba libona bona bejwayele ukusukuma babonakale benza imikhankaso yokuqwashisa, kunabamnyama okuyibona abasengcupheni yokuthi baphathwe umdlavza.

UPakkies ubehambisana nePhumlani Dube Foundation emkhankansweni wokuqwashisa ngalo mdlavuza, okuhambisana nokuthi le nyanga – ngokwekhalenda lezempilo – isetshenziselwa ukuqwashisa ngomdlavuza wendlala yesinye.

UPakkies (53) wathola ukuthi unalo mdlavuza ngo-2020 ususesigabeni sesithathu okuyisigaba lapho umdlavuza usuke ususababalele nakwezinye izingxenye zomzimba.”Uhambo engiluhambile ngesikhathi ngilashwa lunzima, luhlanganisa ukuhlinzwa, ukulala esibhedlela ezinsuku ezingabalwa. Kungakho ngathatha isinqumo sokuthi ngizophuma ngiqwashise amadoda ngalesi sifo ngoba angifisi ukuthi kube nendoda ezohamba lolu hambo engikulo. Ngisengcupheni yokuba ngidlule emhlabeni ngenxa yalesi sifo ngoba satholakala sesihambe kakhulu,” kusho yena.

Uthe amadoda amaningi uma kukhulunywa ngokuzihlolela lesi sifo ayesaba ngoba kwesinye isikhathi odokotela basebenzisa umunwe ufakwe embobeni yokuzikhulula ukuze bezwe indlala.”Akuyona kuphela indlela yokuhlola ekhona. Kukhona eyokuhlolwa igazi i-prostate specific antigen (PSA) neyokuthathwa isicubu, amadoda awangesabi,” usho kanjena.

UMnuz Jimmy Mngadi obezozihlola, uthe ucwaningo luyaveza ukuthi uma usuneminyaka engu-40 kuya phezulu kusuke sekungenzeka uphathwe ilo mdlavuza.

“Ukuya emtholampilo kuyesabeka kithina besilisa kodwa ukuze endaweni enjengale lapho ufica khona amanye amadoda efundisa ngesifo anaso, kuyakhulula,” kusho yena.

UDube uthe ezinye izinto eziwumthelela ekuhlaselweni ilo mdlavuza indlela abantu abaphila ngayo.

“Ukukhuluphala ngokweqile okudalwa ukudla inyama ebomvu, ukudla okunamafutha, ngezinye zezinto esikhulume ngazo namadoda ukuze aziqaphele,“ kusho uDube.

Umthombo: Isolezwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *