AmaZama Zama asethanda ukuba yinkinga enkulu la eMzansi

AmaZama Zama abantu abagubha igolide ngokungekho emthethweni ezimayini ezindala, ezivaliwe ezingesasebenzi.

Kulelizwe amaZama Zama ayinkinga kakhulu ziningi izigameko zobugebengu ezibikwa mihlayonke ezinziwa yiwo. Eminye imiphakathi iphilela ovalweni ngenxa yawo. Futhi kubonakala engasabi muntu, enza ngenkani futhi awazimiselanga ukuyeka ukugubha ezimayini zakuleli.

Kumanje kune vidiyo ezinkundleni zokuxhumana lapho amaZama Zama ahlomile ngezibhamu etshela khona uKhomishina wamaphoyisa uBheki Cele ukuthi makafuna ukuwabopha akathumele amasotsha ngoba abaphoyisa ngeke abhekane nawo. Lokhu kuthukuthelise abaningi besho ukuthi le indelelo kudelelwa izwe nomthetho walo.

Kulo leliviki kutholakale izidumbu ezinhlanu eRiverlea ezamaZama Zama ekuthiwa laba bashone ngenkani kusuka impi phakathi kwamaZama Zama. Abahlali base Riverlea bayebathukuthela bavala imigwaqo ngamathayela avuthayo bethi bakhathele amaZama Zama. Yilapho ke uCele ekhethe ithimba lamaphoyisa elizobhekana nenkinga yamaZama Zama wona abe esenza ividiyo ethi amaphoyisa ngeke amelane nawo.

Umbiko wamaphoyisa uveze ukuthi phakathi kuka 1 Mbasa 2022 kufikela ku 31 Ndasa 2023, kuboshwe amaZama Zama angu 1199, kufakwa phakathi abangu 100 bakuleli, 124 base Zimbabwe, 232 abase Lesotho, nabangu 74 base Mozambique. Kwatholakala izikhali eziyingozi kanye nezisetsheziswa zokugubha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *