Ngolwesine elamanqamu kumqhudelwano we Eyethu Elite Sports, Culture and Youth Development

Ngolwesine kuzobe kungelamanqamu kuyobonakala ukuthi ngubani umakhonya kumqhudelwano webhola oqale ngezi 27 Nhlangulana. Lomqhudelwano ungomunye weminingi edlalwa uma izikolo zivaliwe.

Lomqhudelwano udidiyelwe yi Eyethu Elite Sports, Culture and Youth Development, kudlala ama U15. Udlalelwa eRaphela Sports Grounds e Ext 3.

Imiqhudelwane lena ididiyelwe ukukhipha intsha emigwaqeni njengoma izokolo zivaliwe. Kuze kugwemwe ukuthi izithole seyenza okuphume eceleni. Futhi isetshenziswa ukubonisa amathalente entsha yala eOrange Farm.

Ofuna ukwazi kabanzi ngalomqhudelwano angavakashela iqephu le Eyethu Elite Sports, Culture and Youth Development ku Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *