Kubalulekile ukuba ingane yazi igama layo, elomzali nedilesi

Izolo eLink Road kutholakele ingane yomnfana ilahlekile engaba neminyaka emithathu noma emine. Beyingakhulumi ingakhoni ukusho ukuthi ingubani futhi iphumaphi. Lokho kwenze kwabanzima ukuthi kutholwe abazali bayo masinyane.

Kubalulekile ukuba abazali bafundise izingane amagama nezibongo zazo nezabazali kanye nedilesi ukuze kube lula ukuzihlanganisa nemindeni mazilahlekile.

Ezinkathini zakudala abazali kwakuba nokuthile abakufaka kulenge entameni yengane lokho bekunegama layo, elomzali nedilesi. Abanye abazali babhala izimpahla zezingane amagama azo kulebuli lokhu kuyasiza kakhulu uma ingane ilahlekile.

Ngenhlanhla abazali bomnfana baye batholakala khona izolo.

Ukuthola ulwazi olubanzi ngokulahleka kwezingane nokuthi ungathola kanjani usizo ungashayela lenombolo yabe Missing Children South Africa engu 072 647 7464 noma missingchildren.org.za

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *