Nazi izindawo ongathola kuzo usizo uma uhlukunyezwa

Abantu abaningi bayathula bahlale ezindaweni lapho behlukunyezwa khona ngoba bengazi ukuthi bangaya kuphi. Kanti zikhona izindawo la eOrange Farm lapho abahlukunyezwayo bangaya kuzo bathole usizo.

Ziningi izindlela zokuhlukunyezwa phakathi kubalwa ukushaywa, ukuthukwa, ukuhlukunyezwa ngokocansi nokunye okuningi. Abesimame nezingane yibona abahlukunyezwa kakhulu.

Nazi izindawo ezisiza abahlukumezwayo

Green Door

Lendawo ise Ext 2, ingaba amakhilomitha amahlanu kusukela esiteshini samaphoyisa. Isiza abahlukunyezwayo ngokubasekela, babanike ulwazi olubalulekile, babasize ngokuvula icala, babatholele indawo ephephile yokuhlala nokunye okuningi.

Lawyers Against Abuse

Itholakala eSkills Center ngase siteshini samaphoyisa, ngabameli abasiza abesilisa, abesifazane nezingane ngokubanika ulwazi olubalulekile, ukwenza izincwadi zokuzivikeleka kubahlukumezi protection order phecelezi baphinde babheke ukuthi amacala ayalandelwa ohlukunyezwayo uyabuthola ubulungiswa.

Nase siteshini samaphoyisa ikhona indawo lapho kusizwa khona abahlukunyezwayo ebizwa nge GBV Centre. Umphakathi uyanxuswa ukuthi uzisebenzise lezindawo.

Mawufuna ukwazi kabanzi ungashayela lezinombolo

Green Door: 079 068 6709

Lawyers Against Abuse: 067 874 4496 noma 072 795 5528.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *