Abantu bayagqugquzelwa ukuba bavule amabhizinisi amancane

Kulezinsuku lapho imisebenzi ingekho khona uNicole Ndlovu (28) wase Ext 2 uye wazivulela ibhizinisi lokudla futhi ugqugquzela abantu ukuba bazivulele amabhizinisi amancane ukuze bondle imindeni yabo.

UNdlovu uziqalele ibhizinisi lokuthengisa ukudla kuwo lonyaka eLink Road, udayisa ipapa nenyama. Uke wasebenzela abantu abahlukene, wasebenza lapho kudayiswa khona amakota nokudla. Imisebenzi leyo mayiphela ubezithola exakekile ngapha kumele akhokhele indawo ahlala kuyo.

Yilapho abona khona ukuthi ngoba uyakwazi ukupheka futhi usebenze ngokudla isikhathi eside akazivulele elakhe ibhizinisi. Manje akasahlupheki ngemali yokukhokhela indawo ahlala kuyo, aphile, aphinde anakekele izingane zakhe.

“Imisebenzi ayikho kufanele umuntu acabange ukuthi angaziphilisa kanjani. Ngeke uthi unezandla uhlupheke sebenzisa ikhono lakho ukuze uphile. Zama uthengise okuthize leyomali noma ingabancane izowenza umehluko. Ungabi nendaba ukuthi abantu bathini,” kusho uNdlovu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *