Isize nolunye uhlelo iMoja Love, elibizwa Manyonyoba

Uhlelo uManyonyoba, ludlala njalo ngesonto ku channel 157, Moja Love. Luveza abesilisa abaya ocansini nezingane ezincane.

UManyonyoba uthulwa ngu Bishop Julius Moloi, uveza amanyala enziwa ngabanye abantu besilisa abaya ocansini nezingane ezincane okuyinto eseyithukuthelise abaningi.

Ithimba lika Manyonyoba, lifika lingalindelwe namakhamela liveze amadoda ekamelweni nezingane ezincane. UBishop Moloi, uye abuze abenzi balesenzo imibuzo efana nokuthi kungani beya ocansini nezingane ezincane ezingaba yizingane zabo.

Noma imobono yehlukene ngaloluhlelo kodwa lona luveza izinto ezenzakalayo. Ngoba ngempela kunamadoda enza amanyala, athi bayebona ingane encane abone umnfazi. Kuyichilo kakhulu okubonakala kuManyonyoba. UManyonyoba uzimisele ukuveza futhi aqede lesenzo esibi esesibonakala sanda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *