Isafuna ubulungiswa imindeni yentsha eyabulawa ngesihluku

Njengoba lena kuyinyanga yokubungaza intsha imindeni eminye ayinanto eyibungazayo ngoba izingane zayo zabulawa ngesihluku futhi abakatholi ubulungiswa.

Izenzo zokubulala ngesihluku zivamile eOrange Farm, futhi ababulali kubakancane baboshwe.

UQueen Mthembu, waseLakeside noThubalethu Qindi wase Ext 1 kanye noSimphiwe wase Lakeside babulwa ngesihluku eminyakeni engaba mibili noma mithathu eyendlule kodwa ababulali babo abatholakanga.

Lokhu kuzwisa imindeni yabo ubuhlungu kakhulu, uQueen watholakala ebulewe futhi eshisiwe emuva kokulahleka amaviki. UThubalethu Qindi, wabulwa ngesihluku eshaywa ngenduku yokudlala igalofu ekhanda. USimphiwe yena watholakala esigangeni egwaziwe eExt 3.

Laba abathathu akusibona bodwa abantu abasha ababulewe ngesihluku eOrange Farm bakhona abanye abaningi futhi. Imindeni ekufunayo nje ukubona abenzi bobubi beboshiwe.

Uma unalo ikhono lokusiza lemindeni ithole ubulungiswa ungashayela lenombolo 011 850 1026.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *