Ukuxhashazwa kwabanye abafundi ngabanye (bullying) kuyinkinga enkulu ezikoleni

Ukuxhashazwa kwabanye abafundi kwandile ezikoleni futhi kumele kuphakanyelwe. Lokhu kunemiphumela emibi, abanye abafundi bayazibulala ngenxa yeziqhwaga ezikoleni noma bagcine bezilwela bese bona bengena enkingeni

Kunabanye abafundi abangayeli ukufunda ezikoleni kepha ukuyoba yiziqhwaga baxhaphaze abanye. Abaxhaphazi baye bakhethe labo abababona belula, abancane ngeminyaka, abathule abangeke bakwazi ukuzimela.

Ukuxhashazwa kukaningi kukhona ukushaya, ukugcoma, ukuthathelwa kwezinto ezifana nemali, ukudla, amacici, izigqoko nokunye nje. Lokhu kwenzeka mihla namalanga futhi kwenza oxhashazwayo asabe ukuya esikoleni. Angakwazi nokufunda kahle ngoba uthukile, kumenze azizwe angento yalutho, abanye abaxhashazwayo baye bazibulale ngoba bekhathele.

Iziqwaga ziyakwazi ukwenza ezimuxhaphazayo esabe, zimuthusele ngokuthi mayengakhuluma zizombulala. Kuzomele kutholakale indlela yokuqeda ukuxhashazwa kwabanye abafundi ngabanye. Izikolo nabazali kumele bathole indlela yokukuqeda lokhu. Izingane nazo zifundiswe ukuthi zicebe iziqhwaga zingesabi, zifundiswe futhi ukuthi ubuqhwaga abalungile.

Zonke izingane zinelungelo lokufunda futhi ayikho ingane ekufanele ivimbe enye ukuthi ifunde.

Mangabe unenkinga yokuxhaphazwa (bullying) ungashayela iChildline kulenombolo 116. Noma utshele uthisha, umzali noma umuntu omuthembayo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *