Ukusha kwamakhaya nabantu kuvame kakhulu ebusika

Izingozi zomlilo zibaziningi ebusika, izindlu siyasha zinqonqe, imindeni ilahlekelwe yimpahla yonke kokunye abantu bashone

Ebusika abantu beza ngezindlela azahlukene zokufudumala. Ugesi nawo uhamba kakhulu bese abantu besebenzisa uparafini, ukupheka namakhandlela ukukhanyisa.

Imililo eminingi iye ibangwe amakhandlela ashiywe wodwa ekhanyisiwe, mhlambe liwele phansi lithinte ikhethini noma ingubo bese kuyasha. Izitofu zikaparafini negesi nazo zinobungozi maziqhuma ziyashisa. Ukukhohlwa ukucima izitofu zikagesi namahitha makuhambe ugesi noma umuntu eya emusebenzini nakho kunomthelela ekusheni kwemizi.

Into ebuhlungu ngomlilo ukuthi ulahlekelwa yiyo yonke impahla usale ungenalutho. Kodwa impahla ingathengwa futhi umphefumulo womuntu awuthengiswa yingakho kubalulekile ukugwema ukusha ngazozonke izindlela.

Gwema ukusha ngokucima izitofu namahitha ugesi bawuhambile noma uphuma endlini. Bekakahle ikhandlela ukuze lingathinti izingubo kusuke umlilo. Sebenzisa kahle isitofu segesi noparafini.

Izinombolo ongazishayela makusha:

Disaster Management: 011 928 6454

Ambulance and fire: 011 427 1599 noma 011 222 8001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *