Abantu abayiboni lenkululeko okukhulunywa ngayo

Umhlaka 27 April, Usuku Lwenkululeko, lolusuku lugujwa ukukhumbula usuku lapho abantu abansundu bavota okukuqala ngo 1994, bevotela inkululeko

Kepha abantu abaningi bathi abayiboni lenkululeko okukhulunywa ngayo. Inhlupheko ibhokile, imisebenzi ayikho baningi abantu abangasebenzi futhi abandonsa kanzima empilweni. Abaphethe izwe bayehluleka ukuvula amathuba omsebenzi.

ubugebengu buziphe amandla. Akuphephile la ngaphandle, abantu abakhululekile behamba emigwaqeni nasemizini yabo. Njalo kubikwa izigameko zokudlwengulwa, ukubulawa kwabantu ngesihluku, izidakamizwa, ukugqekeza, ukutshothwa kwezimoto kuningi nje.

Ukungalingani ngobulili nokwebala kuseyinkinga enkulu emisebenzini, kumabhizinisi nezinye izindawo. Ukuhamba kogesi njalo kuthela intswayi enxebeni ngoba kuletha inhlupheko enkulu ebantwini, kakhulu khulu abadla imbuya ngothi, amabhizinisi nawo axhaphazeleka kakhulu, lesimo sogesi sinomthelela omubi kakhulu ezweni. Ziningi nje izinto eziletha imubuzo ngenkululeko.

Ingabe ikhona inkululeko kulelizwe?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *