Amasonto asephenduke izindawo zokudlala ngabantu kunokukhonza

Izinto ezenzeka emasontweni kulezinsuku zibanga amahloni, nemibuzo ethi kanti isonto indawo yokwenzani? Zimbi ngempela izinto ezenzeka kwamanye amasonto

Kuningi nje okubonakala kwenziwa emasontweni athize okungahambisani nokukhonza nokudimisa uNkulunkulu. Sibonile kwelinye isonto umfundisi ethi abantu abadle utshani bazophola, abanye befuthwa ngomuthi wokubulala amaphela, kwelinye isonto umfundisi egeza abesimame esontweni. Abanye abafundisi baya ocansini nezingane ezincane kuningi nje futhi kulichilo.

Izolo kubikwe ukuthi kutholakele izidumbu ezingu 47 zincwatshwe endaweni eyodwa eKenya. Lezizidumbu ezamalunga ebandla thizeni khona eKenya, kuthiwa lamalunga ashone emuva kokuthi umfundisi wawo ethe babefuna ukuhlangana noJesu abazile ukudla bazebafe. Phakathi kwezidumbu ezigujiwe kubalwa nabantwana.

Kubuhlungu ukubona labo abazibiza ngezithunywa zika Nkulunkulu bedlala ngabantu ngoba abantu bedinga usizo. Besebenzisa igama leNkosi ukwenza ukuncola. Amanye amakholwa asesuke abeka ithemba lawo kubafundisi kakhulu, akholwa ukuthi abafundisi bangaguqula izimpilo zabo, bangabenza bacebe kanti abafundisi bazicebisa bona. Bakholelwa ekutheni abafundisi bayisikhiye sabo sokungena ezulwini, yingakho bangaboni noma sekudlalwa ngabo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *