Ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina

Wazithwala izifo zethu, yabetshatha ubuhlungu bethu, kodwa thina sathi ijezisiwe, ishaywe nguNkulunkulu, ihlushwe

Yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu; isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina.

Izwi lithi wazithwala izifo zethu, wabetshatha ubuhlungu bethu nakulenyanga lapho sibungaza iPhasika ngithanda ukundlulisa amazwi athi nakulobo buhlungu, nezifo ezisiphethe, nezimo zonke esindlula kuzo uyazazi.

Okudingeka kakhulu kithi ukuba simthande singapheleli ekubeni ngabalandeli ngoba kunomehluko phakathi komuntu ongumlandeli kaJesu nalowo omthandayo. Uma umthanda ngeqiniso uyakuthwala athwale nezinkinga zakho zonke. Wanikela ngowakhe umzimba ukuba ashaywe ukuba thina siphiliswe ngemivimbo emzimbeni wakhe sisindiswe thina, ngegazi lakhe sithethelelwe thina.

INKOSI YOMUSA IBE NANI NONKE KULAMAHOLODE NIPHEPHE NASEZINGOZINI NGEGAMA LIKAJESU AMENI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *