Umphakathi uxwayiswa ngokuzithathela umthetho ezandleni

Ziningi izigameko ezibikwayo lapho amalunga omphakathi eshaya alimaze noma abulale abosolwa ngokwenza ubugebengu emphakathini. Umthetho awuvumelani nalesenzo futhi abantu abaningi bazithola beboshiwe beboshwele ukuzithathela umthetho ezandleni.

Emasontweni endlule e Drieziek 4 amanye amalunga omphakathi ashaya abulala ababesolwa ngokugqekeza batshotshe emzini thizeni amanye amalunga omphakathi aye aboshwa ebosholwa lesenzo. Kumanje asesitokisini alinde ukuqulwa kwamacala abo, kwababoshiwe kukhona nabesimame.

Umthetho awuvumi ukuthi abosolwa ngobugebengu bashaywe ngapha umphakathi uthi ukhathele izigebengu futhi noma bezibophisa aziboshwa. Into ebuhlungu ngokuzithathela umthetho ezandleni ukuthi labo abashayile bayaboshwa, okunye ukuthi ngesinye isikhathi kushaywa kubulawe umuntu omsulwa ongenzangalutho osolwayo nje ubufakazi abukho. Yingakho amaphoyisa egcizelela ukuthi abantu bangazithatheli umthetho ezandleni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *