Isifo Sofuba siyagwemeka futhi siyelapheka

iWorld Tuberculosis (TB) Day igujwa ngomhlaka 24 Ndasa, yilapho kufundiswa abantu ngesifo sofuba. Izinhlangano ezahlukahlukene zezempilo ziye zigubhe lolusuku ngokuvakashela izindawo ezahlukahlukene zifundisa umphakathi ngalesifo.

Isifo Sofuba sibangwa ngamagciwane asabalala ngomoya esuka kumuntu aye komunye. Izazi zezempilo zithi lesisifo siyagwemeka futhi siyelapheka abantu nje badinga ukufunda bazi kabanzi ngaso. Ukukhwehlela uze wendlule amasonto amathathu kungaba wuphawu lokuthi unalesifo.

Ezinye zezimpawu yilezi: ukwehla emzimbeni, ukujuluka mawulele ebusuku, ukuhlala ukhathele nokungahaleli ukudla. Imitholampilo imema labo abanezimpawu ezingaphezulu ukuthi basheshe beze bezobheka ukuthi abanaso isifo sofuba na, mabenaso baphuze amaphilisi balapheke futhi bavikele imindeni yabo ukuthi ingatheleleki yilesifo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *