Abakhubazekile nabo banamalungelo

Kulenyanga yokubungazwa amalungelo abantu i Orange Farm News ibuka ukuthi njengoba kubungazwa lenyanga ingabe abakhubazekile bona amalungelo abo ayanakwa noma ashaywa indiva. Ingabe bayahlonishwa bona?

Abaphila nokukhubazeka babhekana nezinkinga eziningi kakhulu empilweni. Futhi ngathi abanye abantu bayakhohlwa ukuthi nabo banamalungelo. Ukukhubazeka kuhlukahlukene, kunabakhubazeke enqondweni, emzimbeni, abangezwa futhi bangakwazi nokukhuluma kanye nabangaboni. Abanye bazalwa nako bese kuthi abanye kwenziwe yingozi.  Abantu abakhubazekile baye bahlukumezeke kakhulu ngoba bengakwazi ukuzikhulumela futhi besaba ngoba ingekho into abangayenza.

Abanye bathathelwa izimali zesondlo sika hulumeni yimindeni kepha ingabanakekeli. Abanye bayashaywa, bayanyanywa ngoba bakhubazekile abanye bahlukunyezwe ngokocansi. Namathuba emisebenzi ne mnfundo abawatholi njengabanye.  Kwezinye izindawo abakhoni ukuya ngoba azikho esimeni esihambisa nokukhubazeka kwabo. Ingabe bona kukhona abakujabulelayo ngalenyanga?

Isithombe: iStock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *